Algemene Voorwaarden (versie maart 2016)

van toepassing op de opdrachten aan:

The Auditing Company B.V. (hierna te noemen: TAC) gevestigd te Culemborg

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan TAC een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, alsmede de natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie TAC een aanbod tot het verrichten van werkzaamheden heeft gedaan.

1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door TAC uit anderen hoofde worden verricht.

1.3 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan TAC ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door TAC vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

1.4 Opdracht: elke afspraak tussen opdrachtgever en TAC tot het verrichten van werkzaamheden door TAC ten behoeve van opdrachtgever, het voor aanvaarding door opdrachtgever getekende aanbod tot het verrichten van werkzaamheden door TAC daaronder gegrepen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever, van toepassing op alle opdrachten van TAC.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en TAC zijn overeengekomen.

2.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdracht onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdracht opgenomen voorwaarden.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de opdracht voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

3. Offerte

Op verzoek van opdrachtgever kan TAC een offerte uitbrengen voor een door opdrachtgever gewenste opdracht. Een offerte is vrijblijvend en kent een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de door TAC opgestelde overeenkomst en is van toepassing op een door opdrachtgever aangegeven product.

4.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de opdracht met andere middelen te bewijzen.

4.3   Elke opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5. Informatieverstrekking en participatie

5.1 Opdrachtgever is gehouden om uit eigen beweging of op verzoek van TAC tijdig alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het uitbrengen van een offerte, het aanvaarden en uitvoeren van een opdracht, of waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat deze voor een correcte uitvoering van een opdracht vereist is. De informatie dient schriftelijk en onder afgifte van (kopieën van) bewijsstukken te worden verstrekt. Voor zover nodig draagt opdrachtgever er zorg voor dat aan TAC de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke toegang tot terreinen, gebouwen, en/of projecten wordt verleend en dat alle daartoe benodigde formaliteiten zijn vervuld.

5.2 TAC heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

5.3 Opdrachtgever is gehouden TAC onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan TAC verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.5 Indien de uitvoering van de opdracht niet, niet correct of vertraagd kan plaatsvinden doordat opdrachtgever zijn in artikel 5.1 genoemde verplichtingen niet nakomt, dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.4 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van opdrachtgever.

5.6 Opdrachtgever stelt TAC per direct schriftelijk in kennis van wijzigingen in naamgeving en eigendomsverhoudingen, fusie, aanvraag van surseance van betaling of faillissement, surseance van betaling, staat van faillissement of staken van de onderneming. Een dergelijke hiervoor omschreven omstandigheid of het onthouden van deze informatieverstrekking terwijl TAC op andere wijze tot deze kennis is gekomen kan het per direct beëindigen van de overeenkomst tot gevolg hebben.

6. Uitvoering opdracht

6.1 Alle werkzaamheden die door TAC in het kader van de opdracht dienen te worden verricht, zullen door TAC worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en met de zorg van een goed ondernemer. Bij de uitvoering van de opdracht is TAC gerechtigd derden in te schakelen.

6.2 TAC bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd en neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen in acht, indien en voor zover mogelijk en toelaatbaar.

6.3 TAC is gerechtigd meer werkzaamheden uit te verrichten en aan de opdrachtgever in rekening te brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien deze werkzaamheden voortvloeien op enige op de opdracht van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder begrepen de regels en normen die gelden in het kader van de desbetreffende normering, kwalificatie, of accreditatie.

6.4 Uit de overeenkomst vloeit voort of de opdracht betrekking heeft op eenmalige werkzaamheden of dat er sprake is van een duurovereenkomst.

6.5 De toepasselijkheid van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

6.6 Bij de uitvoering van de opdracht is TAC onafhankelijk en objectief.

6.7 TAC maakt tijdig een afspraak met de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht en bevestigt de afspraak schriftelijk. TAC bepaalt de datum van de inspectie, rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever. Deze datum dient binnen een door TAC nader gespecificeerde termijn te worden geaccepteerd, op straffe van administratiekosten.

6.8 TAC kan genoodzaakt zijn om, op verzoek van derden of op andere wijze verkregen informatie, aanvullend onderzoek te verrichten. Dit aanvullend onderzoek wordt gelijk gesteld aan een opdracht.

6.9 Indien nodig stelt de opdrachtgever tijdig een deugdelijke werkplek (incl. internetaansluiting) aan TAC ter beschikking die voldoet aan de eisen in de Nederlandse arbeidsomstandighedenwetgeving. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan deze verplichtingen voldoet, waardoor de uitvoering van de opdracht niet, niet correct of vertraagd plaatsvindt, dan zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en eventuele schade voor rekening van de opdrachtgever.

7. Overmacht

7.1 Een opdracht en hieruit voortkomende verplichtingen worden opgeschort indien de uitvoering wordt verhinderd, voortijdig wordt gestaakt of ernstig wordt bemoeilijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan TAC kan worden toegerekend (overmacht). Een opschorting op basis van overmacht kan geen aanleiding zijn voor directe beëindiging van de overeenkomst of aansprakelijkstelling.

7.2 Van overmacht is onder andere sprake bij stakingen, uitsluitingen, oproer, ongeregeldheden, opstand, maatregelen van overheidswege en/of andere bevoegde instanties, ongelukken, ziekte (indien geen vervanging in redelijk- en billijkheid voorhanden is), extreme weers- en verkeersomstandigheden en overige belemmerende omstandigheden buiten invloed van TAC.

8. Geheimhouding

8.1 TAC en opdrachtgever zullen alle in het kader van de uit te voeren werkzaamheden verstrekte en verkregen informatie vertrouwelijk behandelen en daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

8.2 Van geheimhouding en/of vertrouwelijkheid is uitgezonderd de schriftelijke informatie aan derden, hetzij op basis van gesloten overeenkomsten tussen opdrachtgever en TAC, hetzij op basis van gesloten overeenkomsten tussen opdrachtgever en derden, hetzij uit schriftelijke informatie van opdrachtgever waaruit expliciet blijkt dat een verstrekking van informatie, geschrift of anderszins, is toegestaan.

8.3 Van geheimhouding en/of vertrouwelijkheid is tevens uitgezonderd een aan TAC gericht mondeling of schriftelijk bevel, vordering of verzoek van een daartoe bij of krachtens wet bevoegd(e) overheidsorgaan of instelling in het kader van straf-, bestuurs- en/of administratief recht. Tevens is uitgezonderd de informatie welke bedoeld is voor het verkrijgen van statistische gegevens en op basis daarvan geanonimiseerd en niet herleidbaar naar opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

9. Intellectueel eigendom

9.1 Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming niet bevoegd tot gebruik van beeldmateriaal – waaronder begrepen logo’s en afbeeldingen – van of in relatie tot TAC op welke wijze dan ook. Daar waar van TAC schriftelijk toestemming is verkregen, geldt gebruiksrecht zolang dit door TAC wordt toegestaan en er sprake is van een overeenkomst tussen partijen in relatie tot een product. Opdrachtgever verwijdert onverwijld en zonder sommatie het beeldmateriaal zodra TAC een toestemming intrekt en/of een overeenkomst tussen partijen wordt beëindigd.

9.2 Ingeval van het hiervoor genoemde gebruik van beeldmateriaal blijven intellectueel eigendom en auteursrechten onvervreemdbaar eigendom van TAC.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart TAC van alle claims die voortvloeien uit het al dan niet opzettelijk onjuist gebruik van voorgenoemd materiaal.

10. Vergoeding en kosten

10.1 De overeengekomen werkzaamheden worden vergoed op basis van door TAC jaarlijks vastgestelde (dagdeel)tarieven, tenzij opdrachtgever en TAC hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.2 Indien door toedoen van de opdrachtgever de uit te voeren werkzaamheden meer tijd vergen dan bij overeenkomst is vastgelegd, zal TAC deze extra tijd op basis van een (dagdeel)tarief in rekening brengen.

10.3 Indien gelet op de regels die gelden ter zake het desbetreffende certificaat of andere kwalificatie aanvullende inspecties noodzakelijk zijn, dan zal TAC daartoe overgaan en zullen daarvoor de geldende (dagdeel)tarieven in rekening worden gebracht.

10.4 Indien in de loop van enig jaar lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is TAC gerechtigd haar tarieven dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en TAC hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.5 De vergoeding van TAC is niet afhankelijk van de uitkomst van de te verrichte werkzaamheden.

10.6 TAC maakt tijdig een afspraak met opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden en bevestigt deze schriftelijk. Tot een maand voor een gemaakte afspraak kan opdrachtgever kosteloos een geplande afspraak omzetten naar een andere datum of annuleren. Omzettingen of annuleringen nadien zullen in rekening worden gebracht voor het tarief dat gold voor de aanvankelijk geplande werkzaamheden. In het geval van aantoonbaar niet voorzienbare of overmacht situatie kan TAC afzien van het in rekening brengen van de kosten.

10.7 Indien er bij een product sprake is van werkzaamheden in het buitenland zullen additioneel de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht worden voor reis- en verblijfkosten.

10.8 Indien er bij een product sprake is van werkzaamheden in het buitenland is opdrachtgever, indien de kennis in woord en geschrift van de Nederlandse en/of Engelse taal onvoldoende is, verplicht om op haar kosten een Nederlands of Engels sprekende tolk beschikbaar te hebben tijdens de werkzaamheden. Bovendien is opdrachtgever, indien noodzakelijk geacht, verplicht op haar kosten ervoor zorg te dragen dat schriftelijke informatie en/of bescheiden naar Nederlands en/of Engels vertaald zijn of worden.

10.9 De vergoeding van TAC wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting vooraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

11. Betaling en zekerheid

11.1 Opdrachtgever betaalt voor het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden, in relatie tot het product en omschreven in een afspraakbevestiging of op andere wijze kenbaar gemaakt aan opdrachtgever, het op een factuur aangegeven (totaal)bedrag vooruit.

11.2 Betaling door opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening, maar in ieder geval voor de datum van uitvoering van een initiële opdracht, te geschieden in Nederlandse (euro) of andere door partijen overeengekomen valuta door storting op of overschrijving naar een door TAC aan te wijzen bankrekening.

11.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 11.2 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is hij door dat enkele feit van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldag over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van TAC.

11.4 Alle in redelijkheid door TAC in verband met de niet of niet tijdige nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

11.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van TAC daartoe aanleiding geeft, is TAC gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door TAC te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is TAC gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan TAC uit welken hoofde verschuldigd is, direct opeisbaar.

12. Klacht en bezwaar

12.1 Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door TAC uitgevoerde werkzaamheden en/of het factuurbedrag, binnen 30 dagen na afronding van de overeengekomen werkzaamheden en of binnen 30 dagen na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd aan TAC kenbaar te maken. TAC zal uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst reageren op reclames, indien niet op basis van accreditatie, normen, regelingen of reglementen in relatie tot een product andere termijnen van toepassing zijn.

12.2 Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting wegens reclames als genoemd in artikel 12.1.

12.3 Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 12.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

12.4 Opdrachtgever is gehouden bij eventuele bezwaren – indien niet op basis van accreditatie, normen, regelingen of reglementen in relatie tot een product een andere bezwaartermijn van toepassing is – binnen 30 dagen na dagtekening van een beslissing of besluit met betrekking tot overeengekomen werkzaamheden, dit per aangetekende brief gemotiveerd aan de directie van TAC kenbaar te maken. De directie van TAC zal uiterlijk binnen acht weken schriftelijk op het ingediende bezwaarschrift reageren.

12.5 Derden, niet zijnde opdrachtgevers, kunnen reclames indienen via het contactformulier op de website van TAC of via het algemene e-mailadres (info@theauditingcompany.nl). TAC zal uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst reageren op reclames.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is TAC slechts aansprakelijk tot een maximum van het netto factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) voor de desbetreffende opdracht met betrekking tot de geleverde prestatie.

13.2 TAC is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en –schade.

13.3 TAC is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 5.1 voortvloeiende informatieverplichtingen of doordat de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor opdrachtgever krachtens artikel 5.4 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van TAC.

13.4 Een (positieve) inspectie/rapportage van TAC ontslaat de opdrachtgever op geen enkele wijze van zijn eigen verantwoordelijkheid om zijn verplichtingen uit hoofde van de wet, de cao en/of brancheafspraken na te leven. TAC is dan ook niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever zich niet aan die verplichtingen heeft gehouden.

13.5 TAC heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de gebrekkige uitvoering van de opdracht.

13.6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij TAC te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

13.7 Opdrachtgever vrijwaart TAC tegen (vermeende) vorderingen en/of aanspraken van derden ter vergoeding van de door hen geleden of nog te lijden schade van welke aard dan ook, direct noch indirect, materieel of immaterieel, voortvloeiend uit de bij de overeenkomst overeengekomen en uitgevoerde werkzaamheden.

14. E-mail en dataverkeer

14.1 Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de communicatie (verzenden en ontvangen van berichten, al dan niet voorzien van bijlagen) tussen opdrachtgever en TAC in het kader van (de uitvoering van) de opdracht plaatsvinden door middel van e-mail. Die communicatie geschiedt onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

  1. het verzenden en ontvangen van berichten door middel van e-mail is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van informatie en niet voor het uitwisselen van tot de andere partij gerichte wilsverklaringen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
  2. een door middel van e-mail verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde, tenzij door middel van een e-mail van tussenliggende providers het tegendeel blijkt;
  3. ingeval van twijfel over de juistheid of volledigheid van een door middel van e-mail ontvangen bericht is de inhoud van het door de afzender verzonden bericht bepalend tot het moment dat het tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

14.2 Opdrachtgever en TAC zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel opdrachtgever als TAC zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

15 Beëindiging overeenkomst

15.1 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

15.2 Indien de overeenkomst door TAC wordt beëindigd, is zij gehouden aan opdrachtgever de redenen van beëindiging mede te delen en voorts in redelijkheid al datgene te doen wat door het kennelijk belang van opdrachtgever in verband met de beëindiging van de overeenkomst wordt gevorderd.

15.3 TAC is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen indien er sprake is van het feit dat opdrachtgever, hetzij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt die als wezenlijk was te beschouwen bij aanvang of het continueren van de overeenkomst in relatie tot het product, hetzij in surseance van betaling of faillissement verkeert dan wel de onderneming heeft gestaakt

16. Opschortingsrecht

TAC heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

17. Publicatie en wijzigingen

De Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de website van TAC (www.theauditingcompany.nl) onder vermelding van de laatste mutatiedatum. TAC is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dat noodzakelijk acht. TAC zal opdrachtgever van de wijziging op de hoogte brengen. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging, dan heeft TAC het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Alle rechtsverhoudingen tussen TAC en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

18.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen TAC en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen TAC is gevestigd. Partijen spannen zich allereerst in om een geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep op de rechter te doen.

18.3 De Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden is leidend boven een door TAC vertaalde versie.